Commax Việt Nam - Nhà cung cấp thiết bị Commax chính hãng

Commax Việt Nam - Nhà cung cấp thiết bị Commax chính hãng

Ông Bong Duk Byun Chủ Tịch Công ty COMMAX cùng các trợ lý thăm và làm việc với Ông Ngô Văn Tâm Giám Đốc Công ty VIỆT NHÂN, bàn việc phát triển thiết bị Commax tại thị trường Việt Nam 2006
 • Ông Bong Duk Byun Chủ Tịch Công ty COMMAX cùng các trợ lý thăm và làm việc với Ông Ngô Văn Tâm Giám Đốc Công ty VIỆT NHÂN, bàn việc phát triển thiết bị Commax tại thị trường Việt Nam 2006

Ông Bong Duk Byun Chủ Tịch Công ty COMMAX cùng các trợ lý thăm và làm việc với Ông Ngô Văn Tâm Giám Đốc Công ty VIỆT NHÂN, bàn việc phát triển thiết bị Commax tại thị trường Việt Nam 2006
 • Ông Bong Duk Byun Chủ Tịch Công ty COMMAX cùng các trợ lý thăm và làm việc với Ông Ngô Văn Tâm Giám Đốc Công ty VIỆT NHÂN, bàn việc phát triển thiết bị Commax tại thị trường Việt Nam 2006

Ông Bong Duk Byun Chủ Tịch Công ty COMMAX chụp ảnh lưu niệm tại Công ty VIỆT NHÂN 2006
 • Ông Bong Duk Byun Chủ Tịch Công ty COMMAX chụp ảnh lưu niệm tại Công ty VIỆT NHÂN 2006

 Commax Việt Nam tham dự hội thảo Commax tổ chức tại Thái Lan 2011
 • Commax Việt Nam tham dự hội thảo Commax tổ chức tại Thái Lan 2011

CHỨNG NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI
 • CHỨNG NHẬN NHÀ PHÂN PHỐI

Ông Ngô Văn Tâm Gíam Đốc Công Ty Việt Nhân thăm và tặng quà Ông Bong Duk Byun Chủ Tịch Công ty Commax Hàn Quốc.15 - 05 - 2017.
 • Ông Ngô Văn Tâm Gíam Đốc Công Ty Việt Nhân thăm và tặng quà Ông Bong Duk Byun Chủ Tịch Công ty Commax Hàn Quốc.15 - 05 - 2017.

 Commax Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Ông Bong Duk Byun Chủ Tịch Công Ty Commax 15-05-2017.
 • Commax Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Ông Bong Duk Byun Chủ Tịch Công Ty Commax 15-05-2017.

Commax Việt Nam chụp ảnh lưu niêm tại văn phòng Công ty Commax Hàn Quốc 15-05-2017
 • Commax Việt Nam chụp ảnh lưu niêm tại văn phòng Công ty Commax Hàn Quốc 15-05-2017

Ông Pablo Byun, Phó Chủ Tịch Công ty Commax thăm và làm việc với Ông Ngô Văn Tâm Giám đốc Công ty Việt Nhân, bàn việc phát triển thiết bị Commax trong thời gian tới Ngày 8 tháng 9 năm 2016.
 • Ông Pablo Byun, Phó Chủ Tịch Công ty Commax thăm và làm việc với Ông Ngô Văn Tâm Giám đốc Công ty Việt Nhân, bàn việc phát triển thiết bị Commax trong thời gian tới Ngày 8 tháng 9 năm 2016.

Ông Pablo Byun Phó Chủ Tịch Công ty COMMAX chụp ảnh lưu niệm tại Công ty VIỆT NHÂN 2016
 • Ông Pablo Byun Phó Chủ Tịch Công ty COMMAX chụp ảnh lưu niệm tại Công ty VIỆT NHÂN 2016

Ông Pablo Byun Phó Chủ Tịch Công ty COMMAX chụp ảnh lưu niệm tại Công ty VIỆT NHÂN 2016
 • Ông Pablo Byun Phó Chủ Tịch Công ty COMMAX chụp ảnh lưu niệm tại Công ty VIỆT NHÂN 2016

Commax Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng với đại diện Công ty Commax Hàn Quốc tại hội thảo Commax tổ chức tại Việt Nam 2016
 • Commax Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng với đại diện Công ty Commax Hàn Quốc tại hội thảo Commax tổ chức tại Việt Nam 2016

Commax Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng với đại diện Công ty Commax Hàn Quốc tại hội thảo Commax do Việt Nam tổ chức 2017
 • Commax Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng với đại diện Công ty Commax Hàn Quốc tại hội thảo Commax do Việt Nam tổ chức 2017

Ông Ngô Văn Tâm Công Ty Việt Nhân chụp ảnh lưu niệm cùng Ông .... Công ty COMMAX Hàn Quốc. tại hội thảo commax tổ chức tại Việt Nam Ngày 15 - 05 - 2017.
 • Ông Ngô Văn Tâm Công Ty Việt Nhân chụp ảnh lưu niệm cùng Ông .... Công ty COMMAX Hàn Quốc. tại hội thảo commax tổ chức tại Việt Nam Ngày 15 - 05 - 2017.

ẢNH GIAO LƯU CÙNG VỚI CÁC TRỢ LÝ CONG TY COMMAX
 • ẢNH GIAO LƯU CÙNG VỚI CÁC TRỢ LÝ CONG TY COMMAX

ẢNH GIAO LƯU CÙNG VỚI CÁC TRỢ LÝ CONG TY COMMAX
 • ẢNH GIAO LƯU CÙNG VỚI CÁC TRỢ LÝ CONG TY COMMAX