THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHỦ TỊCH CÔNG TY COMMAX.

THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHỦ TỊCH CÔNG TY COMMAX.

Ông NGÔ VĂN TÂM Giám Đốc Công Ty VIỆT NHÂN sang thăm và tặng quà Ông BONG DUK BYUN Chủ Tịch Công ty COMMAX Hàn Quốc. Ngày 15 - 05 - 2017.