HỢP TÁC VÀ PHAT TRIỂN THIẾT BỊ COMMAX

HỢP TÁC VÀ PHAT TRIỂN THIẾT BỊ COMMAX

Ông BONG DUK BYUN Chủ Tịch Công ty COMMAX cùng các trợ lý thăm và làm việc với Ông NGÔ VĂN TÂM Giám Đốc Công ty VIỆT NHÂN, bàn việc phát triển thiết bị Commax tại thị trường Việt Nam.