CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ COMMAX

CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ COMMAX

Hai bên cùng nhau Hợp Tác-Phân Phối và Phát Triển thiết bị COMMAX lớn,mạnh hơn trong thời gian đến. Ngày 15 - 05 - 2017.