BỆNH VIỆN LAO LẠNG SƠN

BỆNH VIỆN LAO LẠNG SƠN

Địa chỉ: Tam Thanh Thị Xã Lạng Sơn, TP Lạng Sơn , Lạng Sơn

Quy mô: 100 giường

Loại thiết bị: Liên lạc nội bộ bệnh viện-Báo gọi Y tá hệ Digital-4 dây. Commax Korea

Bộ điều khiển trung tâm JNS-PSM

Máy chủ trung tâm phòng trực y tá JNS-4CM

Nút nhấn đầu giường bệnh nhân JNS-4CS

Dây nối dài từ nút nhấn đầu giường bệnh CC-200

Đèn hành lang  CL-302C

Nút giật khẩn cấp ES-400

Nút hiện diện y tá PB-500

Sừ dụng thiết bị liên lạc nội bộ Báo gọi y tá Commax hệ Digital

Năm hoàn thành 2010

ls